Thống kê kết quả xổ số TP. HCM Ngày 25/03/2023 - Tần suất chi tiết - Xổ Số Minh Ngọc

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
00 5       1 1 1   1                                             1                                                         00
01 8     1                   1                   1 1   1             1                 1                                 1 01
02 6                                       1 1       1 1     1                     1                                       02
03 8         1                                 1   1       1       1               1                   1 1                 03
04 12     2             1         1         1                     3                 1   2 1                                 04
05 9                                           1 1               1             2     2             1     1                 05
06 9             1     1           1   1             1       1               1                   1             1           06
07 15   1               1 1             1   1           3     1       2                       1             1 1         1   07
08 14                         1 1                         1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         08
09 6                           1   1                   1                                                 1   1           1 09
10 9     1                       1         1   1                 1 1       1                                     1 1       10
11 8         1                                         1 1 1 1                               1   1                       1 11
12 13 1                         1                                     1 1 1       1     1 1 1   2       1               1   12
13 8   1             1                 1                               1                         1   1 1           1       13
14 11   1             1                       1 1       1                                 1 1     1             1         2 14
15 17               1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1 15
16 10   1                                         1               2   1   1   1                 1               1 1         16
17 9 1       1               1               1             1   1                     1 1               1                   17
18 12     1 1             1           1   1 1   1                   1                       2 1               1             18
19 7                 1 1           1         1   1         1                   1                                           19
20 10 1               1 1                     1                         1                         1     1           1 1 1   20
21 13   1                     1           2     1     1     1                         1           2 1     1           1     21
22 14       1             1 1   1   1   1       1               1 1         1             1       1             1   1       22
23 11                             1 1                       1     1                   2                       1     1   1 2 23
24 3     1       1                                                                                     1                   24
25 10         1             1     1                   1       2                       1                 1                 2 25
26 16 1   1         1           1       1       1             1               1 1 1         1             1     2       2   26
27 9                         2           1   1         1   1                   1         1           1                     27
28 14     1 1   1     1   1   1             1             1             1 1           1         1   1                 1     28
29 7                 1     1                                           2         1                   1     1               29
30 9 1     1               1 1           1                                     1                 1 1             1         30
31 10   1         2     1                       2           1       1     1   1                                             31
32 9               1               1 1   1               1     1         1     1                             1             32
33 12   1       1 1         1     1     1                 1     1                         2           1   1                 33
34 4         1               1                 1                                                   1                       34
35 14   1   1         1                 1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1       35
36 9     1                       1                         1     1               1           1   2             1           36
37 19           1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2       37
38 9                                       1                       2         1           1 2       1 1                     38
39 12         1       1         1     1                       1 1         1         1   1               1   1 1             39
40 11     1   1       1             3 1     1     1                                                         1     1         40
41 9               1   1         1                                   1     1 1   1             1                         1 41
42 13 1             1 1         1 1                       1 2 1       1           1                             1 1         42
43 14   1   1   2   1           1           1 1                 2   1             1                 1       1               43
44 13     1 1   1             1                           2                         1     1     2               1   1   1   44
45 11         1   1                                 1       1           1 1 2       1         1                 1           45
46 15   1 1       1       1           2   1 1       1               1                     2 2                             1 46
47 11           1 1   2           1     1                             2       1 1   1                                       47
48 4         1           1 1                                                                                             1 48
49 10   1                             1           1   2               1                     1     1                 1 1     49
50 11       1           1   1                     1 2 1                     1             1   1             1               50
51 8           1                       1   1         1                   1           1       1                       1     51
52 9                 1                   1           1                               1           1 1   1   1           1   52
53 11                           1   1           1           1         1       1     2                           1 1   1     53
54 7       1     1                                 1                   1 1                               1       1         54
55 11   1                               1     1       1           1         2 1         1                     1     1       55
56 11 1     1             1 1 1   1     1                                       1 1               1   1                     56
57 11           1   1     1     1                           1 1     1                   1               1   1         1     57
58 11         1   2   1                           1   1     1                     2                           1         1   58
59 9     1             2 1               1 1                                 1         1           1                       59
60 8       1                         1             1 2                               1                             1 1     60
61 12 1                     1   2           1                                   2       1     1           1 1           1   61
62 4           1                     1                                                   1         1                       62
63 15                   1 1 1       1   1           2   1       1                               2   1     1       1   1     63
64 12                   1 1                   1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1   64
65 21       1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1             65
66 10     1       1                 1 1         1   1     1         1                                 1         1           66
67 9                         1   1                                 1 1 1       1                   1                 1   1 67
68 7 1       1   1       1                   1                               1               1                             68
69 12 2             1               1                   1     1             1     1           1 1     1                   1 69
70 9                                 1       2                 1         1     1     1   1 1                               70
71 8               1           1               1 1   1   1 1                                                         1     71
72 7 1     1                                                   1                               2               1       1   72
73 12       1         1       1   1         1         1 1         1   1                             1         1 1           73
74 9     1   1           1             1               1                       1                     1 1   1               74
75 21     1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1     75
76 13 1                               1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1           76
77 4                                   1     1                                   1           1                             77
78 19   1           1     1       2   1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1     78
79 13 1 1       1   1                     1 1                 1   1   1                   1 1               1             1 79
80 12             1 1 1     1             1             1                           1       1 1                 1   2       80
81 16   1           1   1   1 1   1                 1       1             1     1   1       1           1 1           1 1   81
82 11         1                 1                 1       1                 1     1     2           1 1           1         82
83 7         1 1                               1                     1                 1     1         1                   83
84 13               1       1     2       1               1                               1 1       1     1       1 1   1   84
85 9     1         1               1 1                 1 1                                           1 1               1   85
86 18               1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   86
87 12 1                       1         1 1     1               1       1 1                   2           1   1             87
88 6                                         1                     1         2               1           1                 88
89 11 1       1               1 1                         1     1                                     1       1   1 1     1 89
90 16 1 2         1         1   1                       1 1   1 1                     3         1       1             1     90
91 10   1   1                 1           1             1     1           1 1                   1 1                         91
92 6           1                                 1                     1 1                                       1   1     92
93 8       1     1       1                       1                                 1                     1             1 1 93
94 11       1     1     1           1   1   1       1   1                   1                         1       1             94
95 11           1 1     1           2             1                                               1   2         1 1         95
96 12                 1         1     1       1                                   2 2   1             1             1 1     96
97 4           1                   1                                         1         1                                   97
98 15 1   1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1                                   1   1         98
99 9               1   1                                           1 1   1         2               1 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan